Fördelar för studenten

Var du än befinner dig kan du logga in på IM Cloud för att påbörja din lärandeprocess eller köra IM Doc offline.

Interaktiv Matematik stimulerar och bidrar till:

 • Ökad motivation och positiv attityd till lärande
 • Effektiv problemlösning
 • Studiero och kreativt lärandeklimat
 • Självständigt arbete i egen takt, efter personliga behov
 • Ansvarstagande för det egna lärandet
 • Större kreativitet och nyfikenhet
 • Digital kompetens, en av EU:s nyckelkompetenser
 • Förklarandet och försvarandet av egna ställningstaganden
 • Utveckling av förmågor viktiga för:
  • samarbete
  • planering
  • kommunikation

  Fördelar för läraren

  • IM hjälper läraren att inta en mer handledande roll i kunskapsförmedlingen, vilket i praktiken innebär en väsentlig förändring av de pedagogiska metoder som hittills använts
  • IM är ett pedagogisk verktyg som stödjer utvecklingen av de förmågor och färdigheter som ett modernt samhälle ställer krav på
  • Undervisningen kan enklare individualiseras genom att eleverna kan arbeta i egen takt och efter egna förutsättningar
  • Möjliggör samtidigt grupparbete som ger plats för läraren att gå runt bland eleverna
  • Med integrering av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen utifrån ett pedagogisk perpektiv kan lärandet effektiviseras
  • Bidrar till att eleverna blir mer aktiva i sin lärprocess
  • Ökar elevernas uppmärksamhet och engagemang under lektionerna, vilket främjar lärandet
  • Integrerar teknologi som redan behärskas av och tilltalar elever, vilket bidrar till större intresse och engagemang, samt förhindrar känslor av olust inför matematik

  .

  Fördelar för föräldern

  • Stödjer föräldrarna att aktivt delta i barnens inlärningsprocess
  • Stärker samverkan mellan hem och skola
  • Främjar positiva attityder till användningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) hemma, vilket blir ytterliggare en mötesplats för föräldrar och barn

  Copyright © 2015 iMatematik AB

  Registrar usuario privado Inicio de sesión Registrar usuario establecimiento