innehåll

Tal till 10
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Uppfatta antal
 • Representera och Identifiera naturliga tal , med hjälp av den kontreta fasen, den representativa fasen och den symbolika fasen (abstrakta fas)
 • Läsa och skriva tal
 • Förstå ordningstal, kardinalitet och ordinalitet
 • Jämföra tal och placera in tal på tallinjen
 • Gruppera och dela upp tal
 • Arbeta med talföljder
 • Behärska addition och subtraktion
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • Använda strategier och modeller (grafiska) för problemlösning
 • Förstå och använda strategier för huvudräkning
Tal till 100
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Identifiera, läsa och skriva naturliga tal i talområdet 0-100
 • Ordna tal
 • Arbeta med strategier för huvudräkning baserade på antalberäkning och uppdelning av tal
 • Räkna antal två åt två, tre åt tre, fyra åt fyra
 • Jämföra tal
 • Dela upp tal i ental och tiotal
 • Identifiera ental och tiotal
 • Använda olika strategier för lösa problem med talföljer
 • Analysera egenskaper hos figurer för att hitta strategier som kan hjälpa att lösa grafiska serier
 • Uppfatta multiplikationen som en addition
Operationer
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Beräkna multiplikationer med två siffror
 • Använda multiplikationstabell
 • Beräkna divisioner exakt och med rest
 • Förstå och och använda multiplikationer som en jämlik delning
 • Förstå divisionen som en subtraktion
 • Använda strategier för att beräkna multiplikationer och divisioner
 • Lösa problem med jämnlik delning med eller utan rest
 • Lösa problem med jämnlik gruppering med eller utan rest
 • Förstå strategier för att lösa additiva och subtraktiva problem
 • Använda strategier för att lösa additiva och subtraktiva problem
 • Använda prioritetsreglerna
 • Använda pengar
Positionssystem
I detta avsnitt ska du lära dig att:
Förstå och arbeta med binära, oktal, decimal och hexadecimal positionssystem
 • Lära känna positionssytem med bas 2, bas 8, bas 10 och bas 16
 • Använda olika grafiska metaforer för att bättre förstå de olika positionssytem
 • Förstå platsvärde för varje system
 • Skriva tal i utvecklad form och att slå ihop ental, tiotal och hundratal till ett tal
 • Förstå siffersvärde för varje system
 • Konvertera från ett system till ett annat

Förstå och arbeta med det decimala positionssystemet
 • Arbeta med dess symboler (siffer) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9
 • Conocer el sistema posicional regular de base 10 y sus símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
 • Arbeta och förstå platsvärde för tal up till 1000000
 • Arbeta och förstå siffersvärde för tal up till 1000000
 • Läsa och skriva stora tal
 • Avrunda tal
 • Dela upp och gruppera tal i ental, tiotal och hundratal med hjälp av en grafisk representation
 • Avrunda tal till tiotal och hundratal med hjälp av en grafisk representation
 • Analysera och lösa problem grafiskt
Romeska talsystem
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Lära dig och identifiera ett icke positionsystem
 • Förstå reglerna för uppbyggnad av de romeska talen
 • Arbeta med symbolerna I, V, X, L, C, D y M
 • Förstå och använda symbol värdena
 • Läsa och skriva romeska tal
 • Konvertera romeska tal till decimal tal och vicevers
Potenser
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Uttrycka faktorer i potensform
 • Multiplicera och dividera potenser
 • Beräkna värdet för potenser med heltal bas och exponent
Delbarhet och primtal
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Uttrycka faktorer i potensform
 • Lära dig potensreglerna
 • Multiplicera och dividera potenser
 • Beräkna värdet för potenser med heltal bas och exponent

Situationer
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Uppfatta att bråk kan ses på olika sätt, som:
  • En del av en hel
  • En del av ett antal
  • Ett tal
  • En andel
  • En proportion
  • Ett förhållande
 • Representera bråk i tallinjen
 • Läsa och skriva bråk
Egenskaper
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Identifiera egenskaper hos bråk
 • Identifiera äkta bråk, oäka bråk och bråk i blandadform
 • Verifiera egenskaper hos reela tal
 • Identifiera och arbeta med likvärdiga bråk
 • Arbeta med förkortning och förlängning av bråk
 • Jämföra bråk med samma eller olika nämnare
Operationer
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå och arbeta med addition och subtraktion med liknämniga bråk
 • Förstå och arbeta med addition och subtraktion med oliknämniga bråk
 • Multiplikation och división av bråk
 • Blandad räkneoperationer med bråk
Decimaltal
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Skriva tal i bråkform med nämnare 10, 100 y 1000 och identifiera de till tiondel, hundradel och tusendel resp
 • Skriva tal i bråkform i decimalform
 • Ha förståelse av positionsystemet för decimaltal
 • Läsa och skriva decimaltal
 • Ordna och placera decimaltal i tallinjen
 • Arbeta med addition och subtraktion med tiondelar och hundradelar
 • Arbeta med multiplikation och division av två tal i decimalform
Förhållande och proportionalitet
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalforms
 • Beräkna procent i praktiska situationer
 • Förstå olika modeller vid beräkning av procent
 • Strategier och modeller för beräkning av procentuell ökning och minskning
 • Förstå sambandet mellan rationella tal i bråk-, decimal- och procentform
 • Förstå sambandet mellan proportionalitet och procent
 • Arbeta med grafer vid procentberäkning
 • Förstå sambandet mellan förhållade och proportionalitet
Cuisenaire stavar
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå och använda stambråk
 • Förstå och representera ekvivalenta bråk
 • Förstå och representera addition av bråk
 • Förstå och representera subtraktion av bråk
Aktiviteter
I detta avsnitt ska du se hur mycket du kan om:
 • Beräkna MGM
 • Beräkna i bråk-, decimal- och procentform
 • Identifiera del av en hel
 • Bestämma förhållande och proportioner
 • Beräkna andelen av en area
 • Beräkna huvudräkningar
 • Beräkna addition av bråk
 • Jämföra bråk
 • Beräkna blandad operationer med bråk
 • Beräkna proportionalitet

Proportionalitet
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Arbeta med koordinatsystem
 • Rita grafer och linjära samband med hjälp av värdetabell
 • Använda proportionalitet i samband med problemlösning
 • Tolka och använda grafer
 • Använda proportionalitet för att lösa praktika problem (hastighet, ...)
 • Förstå proportionalitet konstant som ett förhållande mellan två kvantiteter
Omvänd proportionalitet
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå den algebraiska representation av en omvänd funktion
 • Rita grafer och linjära samband med hjälp av värdetabell
 • Organizar y calcular en una tabla pares ordenados de una función inversa
Linjär funktion
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Tolka linjära funktioner med hjälp av ekvation, värdetabell och grafer
 • Förstå räta linjen egenskaper m och k
 • Skissera räta linjer utgående från ekvationen
 • Formulera och lösa problema med hjälp av modeller som använder sig av linjära funktioner
Andragradsfunktioner
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå egenskaper hos andragradsfunktioner och parabler
 • Rita grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe
 • Använda lgebraiska och grafiska metoder för att lösa andragradsekvationer
 • Förstå att grafen av en andragradsekviation är en parabel
 • Förstå parabeln egenskaper, minimum- och maximum värde
 • Lösa andragradsekvationer med kvadratkomplettering
 • Bestämma det minsta/största värde ett andragradsuttryck antar
 • Skissera parabler genom kvadratkomplettering
 • Förstå analogier mellan räta linjen och parabeln
Algebraiska identiteter
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå och använda grafiska metoder för att lösa algebraika identiteter
 • Förenkla komplexa algebraiska uttryck
 • Utveckla uttryck med kvadreringsreglerna, konjugatregeln och produkten av en binom
 • Faktorisera uttryck med kvadreringsreglerna, konjugatregeln och produkten av en binom
Linjära ekvationssystem
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Använda algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationssystem
 • Använda grafer för att problemlösning
 • Tillämpa räta linjen egenskaper för att bedöma antal lösningar
 • Känna till relationen mellan geometri och algebra
Logaritmer
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå vad logaritmen är
 • Känna till egenskaperna för de logaritmiska och exponentiala funktionerna
 • Känna till de analytiska och grafiska relationer mellan de logaritmiska och exponentiella funktionerna
 • Känna till och hantera logaritmlagarna för problemlösning
 • Beräkna logaritmer i olka baser
 • Lösa ekvationer som innehåller logartim- och/eller exponentialuttryck
 • Byta basen av en logaritm

Plan figur
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Beskriva, känna igen och jämnföra plana figurer efter egenskaper som form, vinklar, dimensioner
 • Beräkna omkretsen och arean av trianglar och parallellogram
 • Beräkna omkretsen och arean av cirkel och cirkelsektorer
 • Bevisa, analysera och använda kordasatsen
 • Bevisa, analysera och använda sekantsatsen
 • Lösa geometriska problem som innehåller cirklar
Geometriska kroppar
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Beskriva och undersöka kroppars geometriska egenskaper höjd, bredd och längd
 • Använda benämningarna sidoyta, hörn och kant
 • Känna till förhållanden mellan längder, vinklar, areor och volymer
 • Känna grundläggande egenskaper hos polyedrar: rätblock, kub, prisma, pyramid
 • Känna grundläggande egenskaper hos klot, koner, cylindrar
 • Förstå och använda olika metoder för beräkning av arean, omkretsen och volym hos geometriska objekt
 • Förstå och använda metoder för beräkning av begränsningsarean hos olika kroppar
 • Förstå relationen mellan 2D och 3D objekt mha rotationskroppar
 • Bevisa, analysera volym av en pyramid
Vinkel
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Arbeta med vinkelmått och klassificiering av vinklar
 • Mäta vinklar
 • Namnge och konstruera typvinklarna
 • Känna vertikalvinklar
 • Identifiera polygonens innevinklar
 • Bevis av triangelens vinkelsumma
 • Bevisa och använda Thales sats
 • Bevisa och använda medelpunktsvinkel
Triangel
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Klassificiera trianglarna mht sidor och vinklar
 • Beräkna arean av en triangel
 • Känna till begreppen katet, hipotenusa och rätvinklig triangel
 • Bevisa och tillämpa Pythagoras sats
 • Bevisa och tillämpa Euklides katet- och höjdsatsen
 • Bevisa och tillämpa Thales sats
 • Bevisa och använda yttervinkelsatsen
 • Känna de speciella linjer och punkter i triangeln
 • Förstå trigonometri som en metod för att beräkna vinklar och sidor i rätvinkliga trianglar
 • Förstå definitionen på cosinus, sinus, tangens i enhetscirkeln
 • Omvandla mellan grader och radianer
 • Känna till och bestämma värdena på standardvinklarna
 • Rita graferna till cosinus, sinus och tangens
 • Känna till och härleda de trigonometriska identiteter
Bevisningar
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Bevisa arean av romboid och triangel
 • Beräkna arean av enhetskvadraten
 • Beräkna arean av olika figurer med hjälp av translation och rotation (dissektionsformeln)
Plan
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Symmetriska figurer
 • Symmetrilinjer
Koordinatsystem
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå och arbeta med punkt, sträcka, vektor
 • Förstå och använda rät linjensekvation
 • Förstå och använda traslation av geometriska objekt
 • Förstå och använda rotation (vridning) av geometriska objekt
 • Förstå och använda symmetri (reflexion) av geometriska objekt
 • Bestämma vinkel mellan 2 linjer
 • Förstå och arbeta med parallellitet och vinkelrät
 • Beräkna omkretsen av en triangel
 • Bestämma inner vinklar av en triangel
Skala
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå och arbeta med avbildningar
 • Använda förminskning och förstorning
 • Avläsa kartor och ritningar
 • Rita ritnigar i skala
Enheter
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Känna och använda internationella måttenhetssystemet (SI)
 • Använda olika måttenheter för mätning av längd, area och volym
 • Göra enhetsbyten
 • Kunna jämföra enheter
 • Uttrycka samma mått i olka enheter
 • Beskriva sambandet mellan ekvivalenta enheter
 • Förstå SI-enheter och andra enheter
Aktiviteter
I detta avsnitt ska du se hur mycket du kan om:
 • Beräkna arean av sammansatta figurer (raka och cirkulära)
 • Beräkna area av sammansatta figurer (endast circulära)
 • Mäta längder och beräka arean och omkretsen av olika figurer
 • Beräkna arean av en triangel
 • Identifiera och rita olika trianglar
 • Lösa problem om omkrets
 • Identifiera figurer i en tangram
 • Beräkna begränsningsytan av en kon
 • Beräkna arean av en tagram
 • Avläsa en karta
 • Huvudräkning av arean (10 frågor)
 • Huvudräkning av omkretsen (10 frågor)
 • Beräkna sammasattarean (10 frågor)
 • Rita och beräkna arean och omkretsen(10 frågor)

Grunder
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå begrepp slumpförsök, utfall, utfallsrum
 • Använda mängddlära
 • Förstå slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Förstå och bestämma kardinalitet av ett experiment eller händelse
 • Klarlägga antalet möjliga utfall
 • Avgöra om en händelse är omöjlig ellet säker
 • Förstå och använda olika grafiska metoder för bestämning av utfallsrum
 • Förstå och använda olika metoder för beräkning av sannolikheter
 • Jämföra sannolikheten vid olika slumpmässiga försök
 • Förstå och använda begreppet beroende och oberoende händelser
Utfallsrum
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Klarlägga antalet möjliga utfall
 • Förstå och använda olika grafiska modeller för bestämning av utfallsrum
Betingad sannolikhet
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Förstå och använda begreppet beroende och oberoende händelser
 • Beräkna betingad sanolikhet
Sannolikhetsberäkning
I detta avsnitt ska du lära dig att:
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg
 • Förstå dragningar med eller utan återläggning händelse
 • Beräkna sammansatta händelser

Copyright © 2015 iMatematik AB

Registrar usuario privado Inicio de sesión Registrar usuario establecimiento